top of page

פסיכולוגיה רפואית הינה תחום מומחיות ייחודי המדגיש את יחסי הגומלין

בין הגוף לנפש. היא מבוססת על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי העוסק בקשר

בין היבטים פיזיולוגיים, קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים ורוחניים.

בתוך כך מוכשרים הפסיכולוגים הרפואיים לתת מענה למקרים שונים של

בריאות וחולי.

 

כפסיכולוגית רפואית אני רואה בטיפול נפשי כמבוסס על הקשר גוף-נפש,

כמו גם על המתח החיוני בין עבודה על העולם הפנימי לבין עבודה המתמקדת ביחסים עם המציאות, בקשרים הבינאישיים ובהקשרים החברתיים.

מתוך כך אני רואה את הטיפול מחוייב התאמה למטופל או המטופלת עצמם.

עבודתי מתאפיינת באינטגרציה בין גישות טיפול ובדגש על עבודה בו זמנית
עם מגוון התערבויות טיפוליות ובאמצעות הקשר הטיפולי. אני שואפת לנהל 
דיאלוג פתוח ושיוויוני עם המטופל/ת סביב עמדותיי המקצועיות, הבנת
התהליך הטיפולי ומטרותיו, והקשר הטיפולי. 
אני רואה ביכולת לפתח
מוקדים טיפוליים מתוך קשר טיפולי חי והדדי מפתח להצלחת הטיפול.

על הטיפול 2.jpg
bottom of page